VÍNO PRE KAŽDÚ CHUŤ - FILTRE NA KAŽDÚ VODU

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Kodrianka s.r.o
Ulica a číslo: Dulovo nám. 5
Mesto a PSČ: Bratislava 82108
Štát: Slovensko
IČ: 36533190
DIČ: SK2020159284

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "Kodrianka" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Kodrianka", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to zákazník dovolil tým, že vložil záväznú objednávku. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu vino.kodrianka@gmail.com.   Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písome na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Dodacie podmienky, spôsob dodania, poštovné

Možnosti dopravy tovaru a ceny poštovného nájdete pri vyplňovaní objednávky.

V prípade, že je tovar na sklade, zasielame ho nasledujúci deň po obdržaní objednávky. Dodací termín je preto závislý od spôsobu dodania a rýchlosti Slovenskej pošty resp. alternatívneho doručovateľa.

Pri zasielaní na DOBIERKU sa jedná približne o tri až štyri dni.

Pri platbe na PREDFAKTÚRU je táto doba rovnaká ako pri dobierke, ale začína sa počítať dňom pripísania platby na náš účet.

Pri OSOBNOM ODBERE, až na výnimky, je možné si vyzdvihnúť tovar na našom veľkosklade počas pracovnej doby po telefonickej dohode.

4) Reklamačný poriadok

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú kvalitu, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá aj za vady, o ktorých nevedel pri predaji, ktoré sa prejavia až pri používaní tovaru a sú v záručnej lehote. Ak má tovar vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný na ne kupujúceho upozorniť. Pokiaľ je potrebné pri užívaní tovaru postupovať podľa návodu, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku, podľa ktorého kupujúci postupuje.

ZÁRUČNÁ DOBA

Občiansky zákonník stanovuje minimálnu záručnú dobu na : 

- 24 mesiacov u predaného tovaru,

- 3 mesiace pri oprave tovaru, ktorý už nie je v záručnej dobe,

- 12 mesiacov pri predaji použitých vecí. 

Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá.

PRÁVA KUPUJÚCEHO

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena tovaru. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V rámci záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie vád, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci. Reklamovať možno vady výrobného charakteru alebo vady vzniknuté poškodením pri preprave či skladovaním a to v rámci záručnej doby. Po uplynutí záručnej lehoty právo na reklamáciu zanikne. Kupujúci má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Ak do pol roka nájde kupujúci na tovare vadu a v tom období ju aj reklamuje, platí pravidlo, že ide o vadu zjavnú už v deň prevzatia tovaru. A to aj napriek tomu, že táto vada v skutočnosti pri kupovaní tovaru nebola zjavná. Po uplynutí šesťmesačnej lehoty musí dokázať kupujúci, že chybu na tovare nespôsobil on sám. To znamená, že ak mu predávajúci reklamáciu neuzná, môže poslať tovar na odborný posudok do autorizovanej skúšobne. Ak odborný posudok dosvedčí, že vada na tovare bola spôsobená nekvalitným materiálom, alebo výrobnou vadou, reklamáciu predajca uzná. Zároveň kupujúcemu vráti peniaze za posudok. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predaného tovaru závisia od druhu a povahy vady.

VADY TOVARU

Občiansky zákonník rozlišuje vady : 

Odstrániteľné vady 

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia rozhoduje predávajúci. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto opravy žiadať výmenu tovaru. To isté sa týka aj súčasti tovaru. V prípade, že má tovar súčasne tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo odstúpenia od zmluvy. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát v záručnej dobe opravovaná, vyskytne tretíkrát. 

Neodstrániteľné vady 

Pri reklamovaní neodstrániteľných vád má kupujúci právo na : 

- Výmenu tovaru 

- Odstúpenie od zmluvy 

- Primeranú zľavu z ceny tovaru 

Právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci iba vtedy, ak nemôže pre neodstrániteľnú vadu tovar riadne používať. Závisí od neho, či si uplatní právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. No ak sa pre jednu z týchto možností rozhodne, nemôže svoju voľbu meniť. Iba vtedy ak sa výmena tovaru stane nemožnou. Napríklad preto, lebo predávajúci už tento tovar nedodáva. Ak kupujúci reklamuje tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu, ale napriek tomu ho môže používať ako tovar bez vád, má právo si naň uplatňovať iba zľavu.

PRÍPADY VYŇATÉ Z REKLAMAČNÉHO KONANIA

- Poškodenie tovaru neodbornou alebo nešetrnou manipuláciou.

- Porušenie plomby, násilné poškodenie, opotrebenie používaním.

- Poškodenie pri živelnej katastrofe (napríklad : vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou alebo pri extrémnych podmienkach)

Upozornenie :

- Kupujúci sa musí vystríhať ďalšieho používania tovaru, na ktorom zistil závadu. 

- Opotrebovanie alebo životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru. 

- Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.

AKO POSTUPOVAŤ

- Miesto uplatnenia reklamácie - kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne v sídle firmy alebo poštou, výlučne ale písomne.

- Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. 

- Tovar dodaný na faktúru, ktorý nie je zaplatený, nie je možné reklamovať. 

- Potrebné doklady : kupujúci uplatňuje reklamáciu tovaru s príslušnou faktúrou (stačí kópia faktúry), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

5) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

 

Obchodné podmienky sú platné od 01.08.2013 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.